Jeremy Dean, doktor psychologie, provedl studii, jejímž cílem bylo zjistit, zda existují osobnostní rysy, které jsou jedinečné pro osoby s vysokým IQ. Studie byla provedena ve velkém měřítku a zahrnovala 1116 párů dvojčat.

Jak ukázaly výsledky, skutečně platí, že intelektuálové mají osobnostní rysy, které lidem s nízkým IQ zcela chybí.

Lidé s asociálním chováním, agresivitou, hrubostí, nezdrženlivostí, podrážděností a hysterií tak vykazovali výrazně nižší IQ než lidé čestní, milí, zdrženliví a svědomití. Rozdíl ve výsledcích testů činil nejméně 10 bodů.

Vysoká inteligence dává člověku schopnost sebeovládání a sebeorganizace, emoční inteligenci, empatii (schopnost vcítit se a vžít se do situace druhého člověka). Člověk s rozvinutými duševními schopnostmi myslí ve velkém měřítku, sleduje týmové interakce, je schopen strukturovat své chování tak, aby budoval konstruktivní vztahy, má rozvinutější svědomí a vysoké morální hodnoty.

Lidé s nízkým IQ jsou o tyto vlastnosti ochuzeni v důsledku nízké organizace mozku, která jim neumožňuje vidět všechny možnosti událostí a vztahů, skládat je do jednotného kognitivního obrazu světa a projevuje se převahou základních instinktů (agrese, obrana území a vlastního bezpečí) a malou schopností ovládat své emoce.

Zjednodušeně řečeno, charakterovým rysem intelektuálů je laskavost. Charakterovým rysem, který vypovídá o špatných duševních schopnostech člověka, je agresivita.

Hlavní foto: google.com